WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO KLINIKA FLEBOLOGII SP. Z O.O. (LTD.)

- WYCIĄG -

Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania działalności leczniczej przez podmiot leczniczy pod firmą Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy regulamin stanowi regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 24 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

§ 1     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Podmiot Leczniczy”).

2.         Podmiot Leczniczy jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794.

3.         Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:

a)         ambulatoryjne świadczenia zdrowotne; ww. działalność jest wykonywana w ramach zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, REGON: 362159728-00011;

b)         stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; ww. działalność jest wykonywana w ramach zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, REGON: 362159728-00029.

5.       Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

a)         ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.);

b)         niniejszego regulaminu.

8.       Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w lub współpracujące z Podmiotem Leczniczym, w szczególności osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach działalności Podmiotu Leczniczego, bez względu na podstawę zatrudnienia lub stosunku współpracy, a także pacjentów Podmiotu Leczniczego.

9.         Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

a)         „Kierownik” – kierownik Podmiotu Leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, tj. Zarząd spółki pod firmą Klinika Flebologii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

b)         „Pacjent” – osoba, która zwraca się o udzielenie Świadczeń Zdrowotnych lub korzysta ze Świadczeń Zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy;

c)         „Podmiot Leczniczy” – Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794;

d)         „Poradnia Specjalistyczna” lub łącznie „Poradnie Specjalistyczne” – komórka organizacyjna zakładu leczniczego, w której udzielane są Świadczenia Zdrowotne zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej;

e)         „Regulamin” – niniejszy regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego;

f)          „Świadczenie Zdrowotne” lub „Świadczenia” – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 2.    OGÓLNE CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

3.       Podmiot Leczniczy realizuje swoje cele i zadania poprzez zapewnienie Pacjentom opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Podmiot Leczniczy gwarantuje, że:

a)         Świadczenia są udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne i posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

b)         pomieszczenia Podmiotu Leczniczego odpowiadają wszystkim wymaganiom fachowym i sanitarnym, są wyposażone w aparaturę i inne urządzenia posiadające stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach oraz aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy;

c)         aparatura i inne urządzenia zostały wprowadzone do obrotu i są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3     RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ PODMIOT LECZNICZY

1.         W zakres udzielanych przez Podmiot Leczniczy Świadczeń Zdrowotnych z dziedziny flebologii i angiologii wchodzą działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2.         Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:

a)         ambulatoryjne świadczenia zdrowotne; ww. działalność lecznicza jest wykonywana w ramach zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, REGON: 362159728-00011;

b)         stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24-godzin; ww. działalność lecznicza jest wykonywana w ramach zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, REGON: 362159728-00029.

3.         Świadczenia Zdrowotne są udzielane w zakładach leczniczych położonych w Warszawie (02-034) przy ul. Wawelskiej 5, od poniedziałku do soboty, w następujących godzinach:

a)         poniedziałek-piątek: 8:00-20:00;

b)         sobota: 8:00-16:00;

zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

4.         W zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Zdrowotne udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. strony internetowej Podmiotu Leczniczego.

§ 5     OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.         Świadczenia Zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym, a w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem strony internetowej Podmiotu Leczniczego.

2.         Podmiot Leczniczy organizuje udzielanie Świadczeń Zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości Świadczeń, w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, w sposób gwarantujący najbardziej dogodną formę korzystania z nich.

3.         Podmiot Leczniczy zapewnia udzielanie Świadczeń Zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

4.         Świadczenia Zdrowotne są udzielane przez pracowników medycznych posiadających wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami, a także odpowiedni stan zdrowia.

5.         Podmiot Leczniczy zapewnia Pacjentowi stosowane podczas udzielania Świadczenia: produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz urządzenia i sprzęt niezbędne do jego udzielenia. Podmiot Leczniczy zapewnia, że materiały, urządzenia i sprzęty używane podczas udzielania Świadczenia zostały wprowadzone do obrotu i znajdują się w posiadaniu Podmiotu Leczniczego w sposób zgodny z prawem oraz są używane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. Podmiot Leczniczy odpowiada za stan sprzętu i urządzeń używanych podczas udzielania Świadczenia, jak również wyposażenie Podmiotu Leczniczego.

6.         Świadczenia Zdrowotne są udzielane Pacjentom komercyjnym bez skierowania.

7.         Świadczenia Zdrowotne są udzielane Pacjentom z poszanowaniem zasad równego i sprawiedliwego dostępu do nich oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

8.         Świadczenia Zdrowotne są udzielane w ustalonych terminach, po dokonaniu rezerwacji. Terminy udzielania Świadczeń są ustalane z Pacjentem indywidualnie, z uwzględnieniem m.in. kolejności zgłoszeń, dostępności personelu oraz harmonogramu udzielania Świadczeń Zdrowotnych.

9.         Wnoszenie opłat za Świadczenia pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność i harmonogram udzielania Świadczeń Zdrowotnych.

10.       Pacjent dokonuje rezerwacji wizyty osobiście w siedzibie Podmiotu Leczniczego, telefonicznie albo elektronicznie na wskazany przez Podmiot Leczniczy adres poczty elektronicznej.

11.       Pacjent może odwołać albo przełożyć zarezerwowaną wizytę najpóźniej do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej wizyty. W przypadku nieodwołania (nieprzełożenia) przez Pacjenta wizyty w ww. terminie, Podmiot leczniczy ma prawo zatrzymać wpłacony przez Pacjenta zadatek, chyba że nieobecność Pacjenta jest spowodowana okolicznościami siły wyższej, przez które rozumie się nagłe pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające terminowe odwołanie wizyty oraz okoliczności o analogicznej wadze. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ust. 11, zadatek nie zostanie zaliczony na poczet płatności za Świadczenie udzielone Pacjentowi w terminie późniejszym.

12.       W ustalonym z Pacjentem dniu udzielenia Świadczenia, Pacjent jest zobowiązany zgłosić się w rejestracji Podmiotu Leczniczego minimum 20 minut przed umówioną godziną wizyty – w przypadku wizyty pierwszej, oraz minimum 10 minut przed umówioną godziną wizyty – w przypadku wizyt kolejnych. W przypadku spóźnienia Pacjenta, uzgodniony czas udzielenia Świadczenia nie zostanie przedłużony, co w szczególności dotyczy czasu udzielania konsultacji. W razie spóźnienia Pacjenta wynoszącego więcej niż 10 minut Podmiot Leczniczy ma prawo odmówić udzielenia Świadczenia. Jeżeli dotyczy to Pacjenta, który wpłacił zadatek na Świadczenie, Podmiot Leczniczy ma prawo zatrzymać ww. zadatek, który nie zostanie także zaliczony na poczet płatności za Świadczenie udzielone Pacjentowi w terminie późniejszym.

13.       Przed planowaną wizytą Podmiot Leczniczy podejmie próbę telefonicznego kontaktu z Pacjentem w celu potwierdzenia wizyty. Jeżeli próba kontaktu telefonicznego zakończy się niepowodzeniem Pacjent, na wskazany przez niego numer telefonu, otrzyma wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie albo odwołanie wizyty do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym dzień wizyty, chyba że w przesłanej Pacjentowi wiadomości zostanie wskazany inny termin. W razie niepotwierdzenia wizyty w terminie, wizyta może zostać odwołana przez Podmiot Leczniczy z przyczyn leżących po stronie Pacjenta.

14.       Pacjent wchodzi do gabinetu po wezwaniu przez lekarza lub pielęgniarkę.

15.       Dane osobowe (imię i nazwisko) pracowników medycznych delegowanych do udzielenia Świadczenia znajdują się na identyfikatorach osobistych.

16.       Przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny Pacjenta ma obowiązek pozostać w zakładzie leczniczym podczas udzielania Pacjentowi Świadczenia.

17.       W przypadku braku możliwości udzielenia Świadczenia w ustalonym z Pacjentem terminie, Podmiot Leczniczy niezwłocznie skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie w celu ustalenia innego terminu udzielenia Świadczenia.

18.       Podmiot Leczniczy może odmówić udzielenia Świadczenia w przypadku, gdy:

a)         Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy odmówi zgody na udzielenie Świadczenia albo wyrażona zgoda nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa;

b)         Pacjent nie kwalifikuje się do udzielenia Świadczenia, co zostanie stwierdzone przez lekarza lub pielęgniarkę;

c)         Pacjent znajduje się w stanie uniemożliwiającym udzielenie Świadczenia, np. jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub z uwagi na rażąco zły stan higieniczny (nie dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta);

d)         Pacjent nie wykonał zaleceń lekarza, np. nie wykonał lub nie przedstawił do wglądu odpowiednich badań diagnostycznych, albo nie wykonał ich w terminie;

e)         Pacjent nie zapłacił za Świadczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zapłata po udzieleniu Świadczenia została uzgodniona z Pacjentem;

f)          Podmiot Leczniczy nie ma możliwości zweryfikowania tożsamości Pacjenta;

g)         z innych przyczyn udzielenie Świadczenia nie jest możliwe, co dotyczy także względów sanitarno-epidemiologicznych, w tym związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa personelowi Podmiotu Leczniczego i innym Pacjentom.

19.       Przed udzieleniem Świadczenia, Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zostaną powiadomieni o rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania oraz rokowaniu, a nadto o Świadczeniu, zasadach jego udzielenia, możliwych konsekwencjach jego udzielenia, w tym powikłaniach. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a za zgodą Pacjenta także inna osoba, ma prawo być informowany o stanie zdrowia także w trakcie udzielania Świadczenia (jeżeli pozwala na to jego charakter) oraz po jego udzieleniu. Na podstawie uzyskanych informacji Pacjent wyraża na piśmie świadomą zgodę na udzielenie Świadczenia. Brak zgody Pacjenta jest równoznaczny z odmową udzielenia Świadczenia.

20.       Przed udzieleniem Świadczenia, Pacjent składa w formie pisemnej lub elektronicznej następujące oświadczenia:

a)         zgodę na udzielenie Świadczenia;

b)         oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia Pacjenta albo o braku takiego upoważnienia;

c)         oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta albo o braku takiego upoważnienia;

d)         informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych;

e)         inne dokumenty wymagane do udzielenia Świadczenia.

21.       Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń Zdrowotnych w postaci wystawiania e-recept także z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem strony internetowej Podmiotu Leczniczego. Usługa zamówienia e-recepty za pośrednictwem strony internetowej Podmiotu Leczniczego dostępna jest dla Pacjentów, którzy posiadają w Podmiocie Leczniczym kartę pacjenta i którym przypisano lekarza prowadzącego. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych przyjmowanych stale przez Pacjenta, których stosowanie wynika z dotychczasowej historii choroby. Podmiot Leczniczy może odmówić wystawienia e-recepty, jeżeli zamówienie nie spełnia ww. wymogów.

22.       E-recepta jest wystawiana elektronicznie i może być zrealizowana przez Pacjenta w aptece po podaniu numeru PESEL Pacjenta oraz kodu dostępu do e-recepty. Kod dostępu do e-recepty zostanie wysłany Pacjentowi SMS na wskazany przez niego numer telefonu (numer telefonu Pacjenta, na który zostanie wysłany kod, to numer telefonu wskazany przez niego w karcie pacjenta stanowiącej część dokumentacji medycznej).

23.       E-recepta jest wystawiana po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty ceny za usługę.

§ 6     ZASADY ODPŁATNOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1.         Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń Zdrowotnych na zasadach odpłatności.

2.         Przed udzieleniem Świadczenia Pacjent zostanie poinformowany o wysokości opłaty za Świadczenie. Opłata za Świadczenie jest ustalana zgodnie z cennikiem udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązującym w Podmiocie Leczniczym w dniu udzielenia Świadczenia. Cennik udzielania świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik 1 do Regulaminu. Podmiot Leczniczy ma prawo zmienić cennik udzielania świadczeń zdrowotnych w każdym czasie. Zmiana cennika nie wymaga uzasadnienia i następuje poprzez opublikowanie nowego cennika.

3.         Wysokość opłaty za Świadczenie może się różnić w zależności od stanu zdrowia Pacjenta, stopnia skomplikowania Świadczenia, liczby osób uczestniczących w jego udzieleniu oraz długości pobytu Pacjenta w Podmiocie Leczniczym przed lub po udzieleniu Świadczenia.

4.         Podmiot Leczniczy może pobrać od Pacjenta zadatek na poczet ceny Świadczenia. Wysokość zadatku określa Podmiot Leczniczy. Niezależnie od powyższego, zadatek w wysokości 50% ceny Świadczenia pobiera się od Pacjenta, który nie stawił się w Podmiocie Leczniczym w uzgodnionym terminie udzielenia Świadczenia lub nie odwołał wizyty w terminie wskazanym § 5 ust. 11 Regulaminu, z wyjątkiem okoliczności siły wyższej, przez które rozumie się nagłe pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające terminowe przybycie do Podmiotu Leczniczego lub okoliczności o analogicznej wadze.

5.         Pacjent jest zobowiązany wpłacić zadatek na poczet ceny Świadczenia w terminie wskazanym przez Podmiot Leczniczy, a jeżeli Podmiot Leczniczy nie wskaże tego terminu, w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji terminu udzielenia Świadczenia. W ww. terminie Pacjent jest zobowiązany przesłać Podmiotowi Leczniczemu na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania przelewu. Niewpłacenie przez Pacjenta zadatku w terminie albo nieprzesłanie w terminie potwierdzenia przelewu oznacza rezygnację Pacjenta ze Świadczenia.

6.         Zadatek jest zwracany Pacjentowi w przypadku rezygnacji Pacjenta ze Świadczenia minimum na 5 dni roboczych przed uzgodnionym terminem udzielenia Świadczenia i powiadomienia o tym Podmiotu Leczniczego, a w przypadku rezerwacji wizyty (konsultacji lekarskiej), jeżeli zadatek został pobrany, w przypadku rezygnacji ze Świadczenia w terminie określonym § 5 ust. 11 Regulaminu. Termin określony w zdaniu poprzedzającym uważa się za zachowany, jeżeli Podmiot Leczniczy otrzyma zawiadomienie o rezygnacji ze Świadczenia przed jego upływem.

7.         Zadatek podlega zatrzymaniu w przypadku braku możliwości udzielenia Świadczenia z przyczyn dotyczących Pacjenta, w szczególności niewykonania przez Pacjenta zleconych mu badań, niedostarczenia wyników tych badań do Podmiotu Leczniczego na minimum 5 dni roboczych przed planowanym terminem udzielenia Świadczenia, nieprzestrzegania przez Pacjenta zaleceń lekarskich (np. niestosowania leków przeciwzakrzepowych), nieuiszczenia opłaty za Świadczenie przed jego udzieleniem, niestawienia się w Podmiocie Leczniczym w umówionym dniu udzielenia Świadczenia.

8.         W przypadku Świadczeń Zdrowotnych w postaci zabiegów żylnych, dokonanie rezerwacji terminu udzielenia Świadczenia następuje z chwilą wpłacenia przez Pacjenta bezzwrotnej opłaty przygotowawczej w wysokości 1.000,00 zł dla zabiegów, których cena wynosi co najmniej 4000,00 zł i nie więcej niż 9000,00 zł oraz 2000,00 zł dla zabiegów, których cena wynosi co najmniej 9000,00 zł. Opłata przygotowawcza, o której mowa powyżej, służy pokryciu ponoszonych przez Podmiot Leczniczy wstępnych kosztów udzielenia Świadczenia, które są wymagalne z chwilą potwierdzenia terminu jego udzielenia, w tym m.in. w zakresie opłaty za rezerwację sali zabiegowej, kosztów zamówienia dedykowanych Pacjentowi produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wynagrodzenia „za gotowość” personelu medycznego, wynagrodzenia personelu medycznego tytułem przygotowania planu udzielenia Świadczenia oraz przygotowania się do jego udzielenia, itp. W razie udzielenia Pacjentowi Świadczenia, opłata przygotowawcza ulega zaliczeniu na poczet ceny Świadczenia. Jednakże, w razie nieudzielenia Pacjentowi Świadczenia, z wyjątkiem przypadku, gdy do niewykonania umowy dochodzi z winy Podmiotu Leczniczego, Podmiot Leczniczy odstąpi od udzielenia Świadczenia i zatrzyma opłatę przygotowawczą, która w całości służy pokryciu wstępnych kosztów udzielenia Świadczenia, o których mowa w niniejszym ust. 8. Opłata przygotowawcza powinna być wpłacona przez Pacjenta w terminie 2 dni roboczych (w przypadku opłaty przygotowawczej wynoszącej 1000,00 zł) lub 5 dni roboczych (w przypadku opłaty przygotowawczej wynoszącej 2000,00 zł) po dokonaniu wstępnej rezerwacji terminu udzielenia Świadczenia, o którym mowa w niniejszym ust. 8, na wskazany przez Podmiot Leczniczy numer konta lub w rejestracji Podmiotu Leczniczego. W przypadku płatności na numer konta Podmiotu Leczniczego, w terminie, o którym mowa powyżej, Pacjent jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku niewpłacenia przez Pacjenta opłaty przygotowawczej w ww. terminie, wstępna rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

9.         Pacjent dokonuje opłaty za Świadczenie przed jego udzieleniem, chyba że uzgodniono z nim inaczej. W przypadku Świadczeń, których cena jednostkowa wynosi od 4000,00 zł, Pacjent jest zobowiązany dokonać pełnej płatności za Świadczenie najpóźniej 2 dni robocze przed terminem udzielenia Świadczenia i w tym terminie przesłać Podmiotowi Leczniczemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania przelewu, chyba że uzgodniono z nim inaczej co najmniej w formie dokumentowej. W przypadku niedokonania płatności, Podmiot Leczniczy jest zwolniony z obowiązku udzielenia Świadczenia i ma prawo zatrzymać zadatek lub opłatę przygotowawczą na poczet ceny Świadczenia, które zostały przez Pacjenta zapłacone w trybie ust. 4 lub ust. 8 powyżej.

10.       Podmiot Leczniczy dokumentuje wykonanie Świadczenia rachunkiem albo fakturą, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 7     STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO CENTRUM MEDYCZNE KLINIKA FLEBOLOGII

1.         W ramach zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii działają następujące komórki organizacyjne:

a)         poradnia flebologiczna (1120);

b)         diagnostyka ultrasonograficzna ogólna (7210);

c)         poradnia chirurgiczna (1500).

2.         Do zadań komórek organizacyjnych zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii należy:

a)         realizacja zadań Podmiotu Leczniczego oraz celu, w jakim został utworzony;

b)         udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu flebologii i angiologii zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem najwyższych standardów, wskazań aktualnej wiedzy medycznej oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

3.         W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii oraz ciągłości i prawidłowości udzielania Świadczeń Zdrowotnych, komórki organizacyjne zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii wykonując przypisane im zadania współpracują ze sobą, a także współpracują z komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii.

§ 9     STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO CM KLINIKA FLEBOLOGII

1.         W ramach zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii działają następujące komórki organizacyjne:

a)         pracownia radiologii zabiegowej (7230);

b)         oddział leczenia jednego dnia (4670);

c)         dział farmacji (4924).

2.         Do zadań komórek organizacyjnych zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii należy:

a)         realizacja zadań Podmiotu Leczniczego oraz celu, w jakim został utworzony;

b)         udzielanie Świadczeń Zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem najwyższych standardów, wskazań aktualnej wiedzy medycznej oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

3.         Podstawowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.

4.         W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii oraz ciągłości i prawidłowości udzielania Świadczeń Zdrowotnych, komórki organizacyjne zakładu leczniczego CM Klinika Flebologii wykonując przypisane im zadania współpracują ze sobą, a także współpracują z komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego Centrum Medyczne Klinika Flebologii.

§ 13   PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.         Podmiot Leczniczy prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, w szczególności w ustawie o prawach pacjenta. Podmiot Leczniczy zapewnia środki służące zachowaniu dokumentacji medycznej w poufności, a także zabezpieczeniu jej przed zniszczeniem oraz dostępem osób niepożądanych.

2.         Osoby udzielające Świadczeń Zdrowotnych, a także pozostali pracownicy i współpracownicy Podmiotu Leczniczego, prowadzą dokumentację medyczną na bieżąco, z zachowaniem należytej staranności.

3.         Podmiot Leczniczy przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a)         dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b)         dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c)         zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną Pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d)         skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

-    5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Świadczenia Zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;

-    2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy Świadczenie Zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie, chyba że Pacjent odebrał skierowanie;

e)         dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

4.         Po upływie okresów wymienionych w ust. 3 powyżej, Podmiot Leczniczy niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.

5.         Po upływie okresów, o których mowa w ust. 3 powyżej, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, stosuje się odpowiednie przepisy tej ustawy.

§ 14. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.         Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:

a)         Pacjentowi;

b)         przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta;

c)         osobie upoważnionej przez Pacjenta.

2.         Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia.

3.         Poza osobami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej, dokumentacja medyczna jest także udostępniana:

a)         podmiotom udzielającym Świadczeń Zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości Świadczeń Zdrowotnych;

b)         organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

c)         podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, tj. podmiotom, którym minister właściwy do spraw zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tej kontroli;

d)         Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;

e)         ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

f)          uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

g)         organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

h)         podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

i)           zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta;

j)           komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwych Agencji;

k)         osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

l)           wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania;

m)        spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

n)         osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

o)         członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

4.         Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dotyczy.

5.         Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć ustnie lub pisemnie. Wniosek w formie pisemnej można złożyć w rejestracji Podmiotu Leczniczego, pocztą na adres Podmiotu Leczniczego albo za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

6.         Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie uprawnionej bez zbędnej zwłoki, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

7.         Podmiot Leczniczy może odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej, jeśli ubiega się o to osoba nieuprawniona. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej odbywa się na piśmie i wymaga uzasadnienia. To samo dotyczy przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe.

8.         Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a)         do wglądu, w miejscu udzielania Świadczeń Zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego Świadczeń Zdrowotnych, z zapewnieniem Pacjentowi lub innym osobom uprawnionym możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

b)         przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

c)         przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia Pacjenta. W przypadku, o którym mowa powyżej, Podmiot Leczniczy sporządzi i pozostawi w Podmiocie Leczniczym uwierzytelniony odpis lub kserokopie tej dokumentacji, chyba że nie będzie to możliwe, w szczególności z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia Pacjenta;

d)         za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e)         na informatycznym nośniku danych.

9.         Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie Pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

10.       Podmiot Leczniczy prowadzi wykaz dotyczący udostępnianej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami określonymi ustawą o prawach pacjenta.

§ 15   OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.         Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną w sposób wskazany w § 14 ust. 8 pkt b) i e) oraz ust. 9 odpłatnie. Opłata jest ustalana zgodnie z cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej obowiązującym w Podmiocie Leczniczym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji. Cennik udostępniania dokumentacji medycznej stanowi załącznik 2 do Regulaminu.

2.         Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

a)         Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 8 pkt b) i e) oraz ust. 9 Regulaminu;

b)         w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

§ 16   POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

1.         W razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci Pacjenta, Podmiot Leczniczy niezwłocznie zawiadamia o tym wskazaną przez Pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego Pacjenta.

2.         Uwzględniając zakres Świadczeń Zdrowotnych, które są udzielane w zakładzie leczniczym CM Klinika Flebologii oraz zamiar zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24-godzin, Podmiot Leczniczy nie przewiduje konieczności przechowywania zwłok Pacjenta i w związku z tym odstępuje od ustalenia cennika opłat, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 11) ustawy o działalności leczniczej.

§ 18   PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

1.         Pacjentowi korzystającemu ze Świadczeń Zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy w zakładzie leczniczym przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach pacjenta.

2.         Wykaz praw pacjenta dostępny jest do wglądu w rejestracji Podmiotu Leczniczego. 

3.         Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz wszelkich aktów wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie Leczniczym.

4.         Pacjent jest zobowiązany w szczególności do:

a)         poszanowania mienia będącego własnością Podmiotu Leczniczego;

b)         poszanowania praw osób trzecich przebywających na terenie Podmiotu Leczniczego (Pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego);

c)         przestrzegania zakazu wstępu do pomieszczeń, w których udzielane są Świadczenia Zdrowotne albo innych pomieszczeń oznaczonych znakiem zakazu wstępu;

d)         zachowania czystości na terenie zakładu leczniczego i innych obiektów należących do Podmiotu Leczniczego;

e)         kulturalnego zachowania na terenie zakładu leczniczego i innych obiektów należących do Podmiotu Leczniczego.

5.         Pacjentom zabrania się spożywania alkoholu, używania środków narkotycznych oraz palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu leczniczego i innych obiektów należących do Podmiotu Leczniczego.

6.         W przypadku, gdy w wyniku zawinionych działań Pacjenta dojdzie do powstania szkody w mieniu Podmiotu Leczniczego, Pacjent może zostać obciążony kosztami jej naprawy.

§ 20   MONITORING WIZYJNY

1.         W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zakładu Leczniczego i innych obiektów należących do Podmiotu Leczniczego, w szczególności Pacjentów oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, oraz zabezpieczenia mienia Podmiotu Leczniczego, pomieszczenia ogólnodostępne Podmiotu Leczniczego są objęte stałym monitoringiem wizyjnym.

2.         Monitoringiem wizyjnym są objęte następujące części pomieszczeń Podmiotu Leczniczego:

a)         wejścia do Podmiotu Leczniczego;

b)         ciągi komunikacyjne;

c)         rejestracja;

d)         poczekalnia.

Części Podmiotu Leczniczego objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są odpowiednimi znakami wskazującymi na stosowanie monitoringu.

3.         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, którego dotyczy niniejszy § 20 jest Podmiot Leczniczy.

4.         Dane osobowe w postaci wizerunku osób przebywających na terenie Podmiotu Leczniczego są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.

5.         Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego są zachowywane w poufności i zabezpieczane przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

6.         Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7.         Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.         Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.

9.         Każdemu, kogo dotyczą dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, przysługują uprawnienia, o których mowa w § 19 ust. 7-8 Regulaminu.

10.       Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

11.       Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Podmiotu Leczniczego.

§ 21   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.         Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej sposobu udzielenia mu Świadczenia Zdrowotnego lub wykonania przez Podmiot Leczniczy innych obowiązków ciążących na Podmiocie Leczniczym.

2.         Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres Podmiotu Leczniczego lub drogą elektroniczną na adres rejestracja@klinikaflebologii.pl.

3.         Reklamacja powinna wskazywać dane kontaktowe Pacjenta, w szczególności imię, adres korespondencyjny lub e-mail, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, a także zarzuty oraz żądania Pacjenta. Reklamacja niezawierająca powyższych danych nie zostanie rozpatrzona.

4.         Podmiot Leczniczy rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych wskazanych w ust. 3 powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie odpowiedniej do formy, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 22   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Regulamin został nadany Podmiotowi Leczniczemu przez Kierownika.

2.         Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany dokonuje Kierownik w formie pisemnej poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego oraz w każdym innym miejscu, gdzie dostępna była zmieniana wersja Regulaminu.

3.         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta.

5.         Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez udostępnienie jego wyciągu, na wniosek Pacjenta, w rejestracji Podmiotu Leczniczego, a także na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.

6.         Regulamin zostanie podany do wiadomości wszystkich pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.

7.         Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2023 r.

8.         Część Regulaminu stanowią:

a)         cennik udzielania świadczeń zdrowotnych – załącznik 1;

b)         cennik udostępniania dokumentacji medycznej – załącznik 2.