Polski

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

KLINIKA FLEBOLOGII SP. Z O.O. (LTD.)

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://klinikaflebologii.pl.

Podmiotem świadczącym usługi jest Klinika Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska, będąca podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Flebologii Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikaflebologii.pl należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, należy zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Flebologii Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikaflebologii.pl. Korzystanie z ww. usług oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, w tym samopoczucia, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą placówką medyczną lub z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który jest dostępny pod numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

 

§ 1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

a)            „Klinika” – Klinika Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794;

b)           „Lekarz” – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c)            „Pacjent” – osoba fizyczna pełnoletnia, która korzysta z usług świadczonych przez Klinikę na zasadach określonych w Regulaminie, albo osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie, w której imieniu z usług korzysta przedstawiciel ustawowy;

d)           „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

e)           „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

f)            „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://klinikaflebologii.pl, za którego pośrednictwem Klinika świadczy usługi.

2.            Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Serwisu.

3.            Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.            Do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w celu oceny, utrzymania lub poprawy stanu zdrowia pacjentów, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, nie stosuje się przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, co w szczególności dotyczy prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

5.            Klinika zatrudnia odpowiednią liczbę Lekarzy z niezbędnymi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem, co gwarantuje należyte świadczenie usług.

6.            Klinika posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

§ 2.        WYMAGANIA TECHNICZNE

1.            Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:

a)            urządzenia końcowego, np. komputera, tabletu, smartfonu z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft, Android lub IOS oraz przeglądarką internetową (np. Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera);

b)           dostępu do sieci Internet;

c)            adresu e-mail.

2.            Połączenie z Serwisem jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu cyfrowego.

3.            Za spełnienie wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada Pacjent. Klinika nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi z powodu niespełnienia przez Pacjenta ww. wymagań

4.            Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, które są niezbędne do skorzystania z usługi, według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Pacjenta.

 

§ 3.        ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

1.            Pacjentom zabrania się wprowadzania do Serwisu treści bezprawnych. Treścią bezprawną jest w szczególności treść naruszająca przepisy prawa, dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Ponadto, treścią bezprawną jest treść o charakterze obraźliwym lub dyskryminującym, a także zakłócająca lub mogąca zakłócać działanie Serwisu.

2.            Klinika nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Pacjenta, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia. W przypadku powzięcia przez Klinikę uzasadnionego podejrzenia o bezprawnym charakterze wprowadzanych lub przechowywanych w Serwisie treści, które zostały tam wprowadzone przez Pacjenta, Klinika może uniemożliwić dostęp do tych treści oraz zablokować Pacjentowi dostęp do Serwisu. Klinika nie ponosi odpowiedzialności względem Pacjenta za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa powyżej.

 

§ 4.        FUNKCJONOWANIE SERWISU

1.            Wszelkie prawa do Serwisu oraz zamieszczonych w nim treści, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Klinice lub podmiotom, z którymi Klinika zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

2.            Klinika może prowadzić prace konserwacyjne Serwisu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego. Klinika dołoży starań, aby prace konserwacyjne Serwisu były wykonywane w czasie oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla Pacjentów.

3.            Klinika jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Pacjenta.

4.            W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Serwisu, Pacjent może skontaktować się z Kliniką telefonicznie pod numerem +48 735 998 880 lub +48 22 417 10 00, albo mailowo na adres rejestracja@klinikaflebologii.pl. Uzyskanie pomocy technicznej jest możliwe w godzinach pracy Kliniki, wskazanych w Serwisie.

5.            Klinika nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub przerwy w świadczeniu usług, jeżeli zostały spowodowane działaniem lub zaniechaniem Pacjenta, osób trzecich, okolicznościami, których Klinika nie mogła przewidzieć oraz uniknąć, albo siłą wyższą.

 

§ 5.        ZASADY ŚWIADCZENIA USŁU

1.            Klinika świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich przepisach prawa.

2.            Usługi są świadczone zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, należytą starannością, najwyższą jakością i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami, a także z poszanowaniem praw Pacjenta.

3.            Usługi są świadczone przez Lekarzy lub personel administracyjny Kliniki.

4.            W czasie świadczenia usług i w związku z ich świadczeniem Pacjentom przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach, w tym w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wykaz praw pacjenta jest dostępny do wglądu w rejestracji Kliniki oraz na życzenie zostanie udostępniony Pacjentowi w formie wiadomości elektronicznej.

5.            Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wynikające z niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

 

§ 6.        ZAKRES USŁUG

1.            Pacjent za pośrednictwem Serwisu może zamówić receptę oraz umówić termin wizyty stacjonarnej w zakładzie leczniczym Kliniki.

2.            Za pośrednictwem Serwisu zamówić receptę może Pacjent, który posiada założoną w Klinice kartę pacjenta i któremu przypisano lekarza prowadzącego. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych przyjmowanych stale przez Pacjenta, których stosowanie wynika z dotychczasowej historii choroby. Klinika może odmówić wystawienia recepty, jeżeli zamówienie nie spełnia ww. wymogów.

3.            Zamówienie recepty następuje przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie w zakładce “Zamów receptę” i jego wysłanie do Kliniki, co następuje przez kliknięcie w link „Wyślij wiadomość”.

4.            Usługa zamówienia recepty jest świadczona przez Klinikę odpłatnie. Koszt ww. usługi to 60,00 zł za wygenerowanie jednej recepty. Płatność za usługę jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Kliniki wskazany w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Klinika każdorazowo, po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia, potwierdza numer rachunku, na który należy dokonać zapłaty, przez wysłanie wiadomości na wskazany przez Pacjenta adres e-mail (adres e-mail Pacjenta, na który zostanie wysłane potwierdzenie, to adres wskazany przez niego w karcie pacjenta stanowiącej część dokumentacji medycznej).

5.            Recepta zostanie wystawiona niezwłocznie po przesłaniu Klinice potwierdzenia zapłaty ceny. Potwierdzenie zapłaty należy wysłać na adres e-mail Kliniki: rejestracja@klinikaflebologii.pl.

6.            Recepta jest wystawiana elektronicznie i może być zrealizowana przez Pacjenta w aptece po podaniu numeru PESEL Pacjenta oraz kodu dostępu do recepty. Kod dostępu do recepty zostanie wysłany Pacjentowi SMS na wskazany przez niego numer telefonu (numer telefonu Pacjenta, na który zostanie wysłany kod, to numer telefonu wskazany przez niego w karcie pacjenta stanowiącej część dokumentacji medycznej).

7.            Za pośrednictwem Serwisu Pacjent może zarezerwować termin wizyty stacjonarnej w zakładzie leczniczym Kliniki. W tym celu Pacjent klika w widoczną na stronie głównej Serwisu zakładkę „Umów wizytę”.

8.            Pacjent rezerwuje wizytę wysyłając do Kliniki wiadomość na adres wskazany w Serwisie w zakładce „Umów wizytę”. W wiadomości, poza danymi identyfikacyjnymi Pacjenta, w szczególności jego numerem telefonu, Pacjent może wskazać preferowanego Lekarza, u którego chce odbyć wizytę oraz preferowany termin wizyty. Przed potwierdzeniem wizyty Klinika podejmie kontakt z Pacjentem w celu ustalenia lub potwierdzenia danych Lekarza, u którego wizyta ma się odbyć oraz jej terminu. Wizytę uważa się za potwierdzoną z chwilą przekazania Pacjentowi potwierdzenia przez Klinikę.

9.            Usługa rezerwacji wizyt jest świadczona bezpłatnie. W przypadku zrealizowania zarezerwowanej wizyty Pacjent jest zobowiązany uiścić cenę wizytę zgodnie z obowiązującym w Klinice cennikiem świadczeń zdrowotnych, którego elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

10.          Klinika może żądać od Pacjenta przedpłaty za wizytę. Wysokość oraz warunki dokonania przedpłaty określa regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, którego wyciąg jest dostępny w Serwisie w zakładce „Regulaminy”.

11.          Usługa rezerwacji wizyty jest świadczona w godzinach pracy Kliniki.

 

§ 7.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYC

1.            Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem wskazanych w Regulaminie usług jest Klinika.

2.            Klinika powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Klinikę. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są wskazane w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie w zakładce „Dane osobowe”.

3.            Klinika przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)            rezerwacji terminu wizyty stacjonarnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), co dotyczy danych identyfikacyjnych. Ww. dane są przechowywane przez okres od wysłania formularza rezerwacji do udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu wizyty stacjonarnej, a jeśli wizyta się nie odbędzie, przez okres do 30 dni od planowanego dnia wizyty;

b)           wystawienia recepty (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept), co dotyczy danych zwykłych (imię, nazwisko, PESEL) oraz danych wrażliwych (dane o stanie zdrowia, dane na temat zażywanych produktów leczniczych). Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat

c)            realizacji przysługujących Pacjentowi praw (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) oraz lit. h) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), co dotyczy informacji o stanie zdrowia oraz prowadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji medycznej. Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat.

4.            Klinika zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach

5.            Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).

6.            Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Kliniki, czyli osoby, z którymi Klinika współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług Klinika korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych lub płatniczych, a także inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Kliniki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Kliniki lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

7.            W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi lub podjęcia innej czynności. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8.            Pełny tekst klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych jest dostępny w Serwisie w zakładce „Dane osobowe”.

 

§ 8.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.            Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu lub usług świadczonych przez Klinikę za pośrednictwem Serwisu.

2.            Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres Kliniki lub drogą elektroniczną na adres rejestracja@klinikaflebologii.pl.

3.            Reklamacja powinna wskazywać dane kontaktowe Pacjenta, w szczególności imię, adres korespondencyjny lub e-mail, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, a także zarzuty oraz żądania Pacjenta. Reklamacja niezawierająca powyższych danych nie zostanie rozpatrzona.

4.            Klinika rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych wskazanych w ust. 3 powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie odpowiedniej do formy, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 9.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.            Klinika może wprowadzać zmiany Regulaminu, a także wydawać nowe regulaminy lub zasady szczegółowo regulujące świadczenie usług. Zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie Serwisu i wchodzą w życie z datą jego opublikowania.

3.            Klinika jest uprawniona do wydawania dodatkowych regulaminów lub aktów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Klinika poinformuje o tym użytkowników w Serwisie.

4.            W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest prawo polskie.

5.            W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, RODO oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

6.            Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania lub korzystania z Serwisu należy kierować na następujący adres e-mail: rejestracja@klinikaflebologii.pl.

7.            Regulamin wchodzi w życie 2 listopada 2022 r.

English

TERMS AND CONDITIONS FOR PROVIDING SERVICES BY ELECTRONIC MEANS

KLINIKA FLEBOLOGII SP. Z O.O. (LTD.)

These terms and conditions for providing services by electronic means determine the conditions for providing services by electronic means, i.e., via the website https://klinikaflebologii.pl.

The services are provided by Klinika Flebologii Sp. z o.o., (Ltd.) with its principal office in Warsaw at 5 Wawelska St., 02-034 Warsaw, Poland, a medical entity registered in the Register of Entities Performing Medical Activity kept by the Voivode of the Masovian (W-14) under registration No. 000000179794.

Before you start using the services provided by Klinika Flebologii Sp. z o. o. via the website https://klinika flebologii.pl, please read these terms and conditions carefully.

If you do not understand or accept any of the provisions of these terms and conditions, please stop using the website https://klinikaflebologii.pl. You agree to be bound by these terms and conditions by accessing or using our website.

In case of a deterioration of health or well-being, please do not hesitate and immediately contact the nearest medical facility or the Emergency Notification Center, available at 112, to call an ambulance.

 

§ 1.        PRELIMINARY PROVISIONS

1.            Unless otherwise defined or otherwise required by the context, the following terms shall have the respective meanings ascribed below:

a)            the "Clinic" – Klinika Flebologii Sp. z o.o. (Ltd.) with its principal office in Warsaw, 5 Wawelska St., 02-034 Warsaw, Poland, tax identification No. (NIP): 7010498962, statistical No. (REGON): 362159728, registered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under company registration No.: KRS 0000568625, a medical entity registered in the Register of Entities Performing Medical Activity kept by the Voivode of the Masovian (W-14) under registration No. 000000179794;

b)           "Physician" – an individual with the right to practice medicine in the territory of the Republic of Poland;

c)            "Patient" – a natural, adult person who uses the services provided by the Clinic under the terms of these Terms and Conditions, or a minor or completely incapacitated person on whose behalf a legal representative uses the services;

d)           "Terms and Conditions" – these terms and conditions for providing services by electronic means;

e)           "GDPR" – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);

f)            "Website" – the website available at https://klinikaflebologii.pl; a website used by the Clinic to provide services

2.            These Terms and Conditions establish the rules for providing electronic services via the Website.

3.            These Terms and Conditions implement the obligation in Article 8 Section 1 of the Act of July 18, 2002, on the provision of electronic services.

4.            The provisions of the Act of May 30, 2014, on Consumer Rights do not apply to services provided through the Service for the assessment, maintenance, or improvement of patients' health, including the prescription, dispensing, and provision of medicinal products and medical devices, which in particular applies to the right to withdraw from a contract concluded at a distance.

5.            The Clinic has appropriate human capital with the necessary authorizations, qualifications, and experience, which guarantees the proper provision of the services.

6.            The Clinic has third-party liability insurance for the entity performing medical activities.

 

§ 2.        TECHNICAL REQUIREMENTS

1.            To use the Website properly, the Patient shall have the following:

a)            terminal device with Microsoft, Android, or IOS operating system and access to a web browser (e.g., Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera);

b)           access to the Internet;

c)            e-mail account.

2.            The connection to the Service is encrypted by a digital certificate.

3.            The Patient shall provide themself with appropriate technical equipment. The Clinic is not liable for non-performance or improper performance of the services due to the Patient’s failure to meet requirements set out in Section 1 above.

4.            All costs resulting from using electronic means necessary to use the services shall be borne solely by the Patient according to the price list of the operator providing telecommunications services to the Patient.

 

§ 3.        RULES OF THE USE OF THE WEBSITE

1.            The Patient is prohibited from misusing electronic means of communication and publishing any illegal content, especially content that violates the law, personal rights, or intellectual property of third persons or causes overloading or malfunctioning of the Website.

2.            The Clinic is not responsible for any content introduced to the Website by the Patient or third party or any damages resulting from such actions. If the Clinic obtains information about the illegal character of the content published on the Website by the Patient, adequate measures to deny access to such content or Patient access to the Website can be taken. The Clinic is not liable to the Patient for damages resulting from the actions referred to in this Section 2.

 

§ 4.        FUNCTIONING OF THE WEBSITE

1.            All rights to the Website and its content, including rights to publications, trademarks, descriptions, texts, graphics, charts, photos, or videos, is vested in the Clinic or entities bound with the Clinic with relevant agreements and are protected under the Act of February 4, 1994, on Copyright and Related Rights or the Act of June 30, 2000, Industrial Property Law. Downloading or printing this content is permitted only under the conditions specified in the provisions of applicable law.

2.            The Clinic reserves the right to perform service works on the Website. If possible, service works will be performed on dates and in the most convenient manner for Patients.

3.            The Clinic reserves the right to make changes in the content or technical parameters of the Website, temporarily or permanently limit the availability of the Website, or withdraw the Website without prior notice to Patient.

4.            For technical support, the Patient can contact the Clinic by phone at +48 735 998 880 or +48 22 417 10 00 or by e-mail at rejestracja@ klinikaflebologii.pl. Technical support is available during the operation hours of the Clinic specified on the Website.

5.            The Clinic is not liable for non-performance or improper performance of the Website, interruptions in the operation of the Website caused by acts or omissions of the Patients, third person, circumstances which cannot be predicted, avoided, or eliminated, or force majeure.

 

§ 5.        TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

1.            Services are provided on the terms and conditions set out in these Terms and Conditions and relevant laws.

2.            Services are provided in compliance with applicable medical standards, current medical knowledge, available methods and measures of prevention, diagnosis, and treatment of diseases, and professional ethics, with the utmost care, quality, and in accordance with all applicable regulations, as well as with respect for the rights of the Patient.

3.            The services are provided by the Clinic's Physicians or administrative staff.

4.            While accessing the services, Patients have all rights set out in relevant laws, including the Act of November 6, 2008, on Patients' Rights and the Patients' Ombudsman. The list of Patients' rights is available at the Clinic's premises (registration desk) and in electronic form upon request.

5.            The Patient is solely responsible for non-performance or improper performance of the service resulting from failure to meet the requirements set forth in this Terms and Conditions.

 

§ 6.        SCOPE OF SERVICES

1.            The Website enables Patients to request a prescription or make a doctor's appointment at the Clinic's premises.

2.            Prescription ordering service is available only to those Patients who are already registered (with a Patient's card) and have been assigned an attending physician. The prescription can refer only to medicinal products taken by the Patient regularly, the use of which is documented in the Patient's medical records. In other cases, the Clinic may refuse to issue a prescription.

3.            The order for a prescription is done by completing and submitting an appropriate form in the tab "Order a prescription" ["Zamów receptę] " available on the Website, by clicking the "Send message" ["Wyślij wiadomość"] tab.

4.            Prescription ordering service is provided against payment of 60,00 PLN for each prescription. The payment shall be made by bank transfer to the Clinic's bank account indicated in the tab "Contact" ["Kontakt"]. The Clinic confirms the payment details (bank account number) by e-mail after receiving the order for a prescription. Confirmation is sent to the e-mail address indicated by the Patient in the Patient's card being a part of medical records.

5.            The prescription is issued after receiving the payment confirmation from the Patient. The confirmation should be sent by e-mail to: rejestracja@klinikaflebologii.pl.

6.            Prescription is electronic and can be filled at any pharmacy upon providing the pharmacist with the PESEL No. of the Patient and prescription code. The prescription code is sent by text message to the phone number specified by the Patient in the Patient's card being a part of medical records.

7.            The Website provides access to stationary appointment booking services. Stationary appointment booking is made by using the "Make an appointment" ["Umów wizytę"] tab, which is available on the main page of the Website.

8.            Patient books a stationary appointment by the electronic message sent to the address indicated in the "Make an appointment" ["Umów wizytę"] tab. The letter should contain the Patient's identification data, especially phone number. Additionally, the Patient can indicate a Physician of their choice and proposed dates for the appointment. The Clinic contacts the Patient to determine or confirm the details of the Physician with whom the appointment is to take place and its date. The appointment is considered accepted when the confirmation is communicated to the Patient by the Clinic.

9.            Stationary appointment booking is free of charge. The Patient pays the price of the appointment and health care services provided following the Clinic's price list of health care services, which is available on the Website.

10.          The Clinic may require a pre-payment for the stationary appointment. The amount and terms of pre-payment are specified in the organizational regulations of the medical entity, available (excerpt) on the Website in the "Terms and Conditions" ["Regulaminy"] tab.

11.          The stationary appointment booking service is provided during the Clinic's opening hours.

 

§ 7.        DATA PROTECTION

1.            The Controller of personal data processed in the course of providing Services specified in the Terms and Conditions is the Clinic.

2.            The Clinic appointed Data Protection Officer. The Data Protection Officer is responsible for all matters relating to the processing of personal data by the Clinic. The contact details of the Data Protection Officer are indicated in the privacy policy, the electronic version of which is available on the Website under "Personal Data" ["Dane osobowe"] tab.

3.            The Clinic process personal data for the following purposes:

a)            stationary appointment booking (Article 6 (1) (b) of the GDPR in connection with the Act of November 6, 2008 on the rights of patients and the Patient's Rights Ombudsman and the Act of April 15, 2011 on medical activities), which concerns the identification data. Such data is stored dot the period from receiving the appointment form to the provision of health services on the day of the stationary visit, if the medical service is not provided for a period of up to 30 days from the planned date of the visit;

b)           issuing a prescription (Article 6 (1) (b) of the GDPR and Article 9 (2) (h) GDPR in connection with the Act of December 5, 1996 on the professions of doctor and dentist, the Act of September 6, 2001, Pharmaceutical Law and the Regulation of the Minister of Health of April 13, 2018 on prescriptions), which applies to general data (name, last name, PESEL No.) and sensitive data (health data, data on medicinal products taken). Such data is stored for the period of archiving medical records indicated in Article 29 of the Act of November 6, 2008 on patient's rights and the Patient's Rights Ombudsman, i.e., for 20 years in principle;

c)            exercise the Patient's rights (Article 6 (1) (c) of the GDPR and Article 9 Section 2 (c) and (h) GDPR in connection with the Act of November 6, 2008 on the rights of patients and the Ombudsman for Patients' Rights), concerning information on health, as well as keeping, archiving and sharing medical records. Above the data is stored for the period of archiving medical records indicated in Article 29 of the Act of November 6, 2008 on patient's rights and the Patient's Rights Ombudsman, i.e., for 20 years in principle.

4.            The Clinic preserves the confidentiality of personal data and secures them against unauthorized access by third parties following rules specified in applicable regulations.

5.            The data subject has the right to access to their  personal data, to the rectification of any information they believe, is inaccurate (correction), to the completion of the information he/she believes is incomplete, to the erasure and the restriction of processing of personal data, to data portability, as well as the right to obtain a copy of data, object to the processing of your personal data, and if you believe that processing of data violates legal provisions - to complain to the competent authority, that is President of the Personal Data Protection Office (2 Stawki St., 00-193 Warsaw), and where the processing is based on the consent - to withdraw consent at any time (the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal).

6.            Personal data may be transferred to employees and associates of the Clinic, i.e., to people with whom the Clinic cooperates in business activity, external service providers, i.e., entities whose services are used by the Clinic to process personal data, such as IT or payment services providers, as well as other independent recipients, i.e., entities processing data on behalf of the Clinic on the basis of a data processing agreement, institutions authorized to control the Clinic's activities or entities entitled to obtain personal data pursuant to separate regulations.

7.            Where the processing of personal data is based on consent, providing the data is voluntary. However, refusal to grant consent to the processing of personal data may result in the refusal to provide the service or take other action. Providing personal data is mandatory if the processing is based on the legal provision or an agreement concluded between the parties.

8.            The complete text of the clause on the protection of personal data is available on the Website under the "Personal Data" ["Dane osobowe"] tab.

 

§ 8.        COMPLAINTS

1.            The Patient is entitled to submit a complaint regarding the functioning of the Website or the services provided by the Clinic via the Website.

2.            A complaint may be submitted in writing by sending it to the Clinic's address or by e-mail at rejestracja@klinikaflebologii.pl.

3.            The complaint shall indicate the Patient's contact details, in particular the name, mailing, or e-mail address, the subject of the complaint and explanation of the reason for the complaint, Patient's allegations and requests. In the absence of any of the above mentioned information, the complaint will not be considered.

4.            The Clinic considers the complaint within 30 days of receipt of the complete and correct complaint. The Clinic informs about the decision in the same form as requested.

 

§ 9.        FINAL PROVISIONS

1.            These Terms and Conditions are available in electronic form on the Website. The Terms and Conditions may be downloaded, fixed, or printed.

2.            The Clinic reserves the right to change the Terms and Conditions at any time and its sole discretion and to issue additional regulations governing the provision of services. The Terms and Conditions are changed by publishing new Terms and Conditions on the Website. The amendment shall be effective from the date of its publication.

3.            The Clinic reserves the right to issue additional terms and conditions or other acts regulating rules of performance of certain services. Information on additional terms and conditions will be available on the Website.

4.            All disputes arising from or connected to these Terms and Conditions shall be settled in accordance with Polish law.

5.            In matters not covered in the Terms and Conditions, polish and European law shall apply. This applies especially to the provisions of Civil Code, the Act of December 5, 1996 on the professions of doctor and dentist, the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services, the Act of November 6, 2008 on the rights of patients and the Patient's Rights Ombudsman, the Act of April 15, 2011 on medical activities, GDPR, and the regulation of the Minister of Health of April 6, 2020 on the types, scope, and designs of medical documentation and the method of its processing.

6.            In case of questions regarding the operation or use of the Website, the user can contact the Clinic by e-mail at: rejestracja@ klinikaflebologii.pl.

7.            The Terms and Conditions shall become effective upon November 2, 2022.