REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

KLINIKA FLEBOLOGII SP. Z O.O. (LTD.)

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://klinikaflebologii.pl.

Podmiotem świadczącym usługi jest Klinika Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska, będąca podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Flebologii Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikaflebologii.pl należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, należy zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Flebologii Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikaflebologii.pl. Korzystanie z ww. usług oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, w tym samopoczucia, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą placówką medyczną lub z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który jest dostępny pod numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

 

§ 1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

a)            „Klinika” – Klinika Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794;

b)           „Lekarz” – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c)            „Pacjent” – osoba fizyczna pełnoletnia, która korzysta z usług świadczonych przez Klinikę na zasadach określonych w Regulaminie, albo osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie, w której imieniu z usług korzysta przedstawiciel ustawowy;

d)           „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

e)           „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

f)            „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://klinikaflebologii.pl, za którego pośrednictwem Klinika świadczy usługi.

2.            Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Serwisu.

3.            Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.            Do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w celu oceny, utrzymania lub poprawy stanu zdrowia pacjentów, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, nie stosuje się przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, co w szczególności dotyczy prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

5.            Klinika zatrudnia odpowiednią liczbę Lekarzy z niezbędnymi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem, co gwarantuje należyte świadczenie usług.

6.            Klinika posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

§ 2.        WYMAGANIA TECHNICZNE

1.            Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:

a)            urządzenia końcowego, np. komputera, tabletu, smartfonu z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft, Android lub IOS oraz przeglądarką internetową (np. Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera);

b)           dostępu do sieci Internet;

c)            adresu e-mail.

2.            Połączenie z Serwisem jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu cyfrowego.

3.            Za spełnienie wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada Pacjent. Klinika nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi z powodu niespełnienia przez Pacjenta ww. wymagań

4.            Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, które są niezbędne do skorzystania z usługi, według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Pacjenta.

 

§ 3.        ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

1.            Pacjentom zabrania się wprowadzania do Serwisu treści bezprawnych. Treścią bezprawną jest w szczególności treść naruszająca przepisy prawa, dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Ponadto, treścią bezprawną jest treść o charakterze obraźliwym lub dyskryminującym, a także zakłócająca lub mogąca zakłócać działanie Serwisu.

2.            Klinika nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Pacjenta, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia. W przypadku powzięcia przez Klinikę uzasadnionego podejrzenia o bezprawnym charakterze wprowadzanych lub przechowywanych w Serwisie treści, które zostały tam wprowadzone przez Pacjenta, Klinika może uniemożliwić dostęp do tych treści oraz zablokować Pacjentowi dostęp do Serwisu. Klinika nie ponosi odpowiedzialności względem Pacjenta za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa powyżej.

 

§ 4.        FUNKCJONOWANIE SERWISU

1.            Wszelkie prawa do Serwisu oraz zamieszczonych w nim treści, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Klinice lub podmiotom, z którymi Klinika zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

2.            Klinika może prowadzić prace konserwacyjne Serwisu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego. Klinika dołoży starań, aby prace konserwacyjne Serwisu były wykonywane w czasie oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla Pacjentów.

3.            Klinika jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Pacjenta.

4.            W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Serwisu, Pacjent może skontaktować się z Kliniką telefonicznie pod numerem +48 735 998 880 lub +48 22 417 10 00, albo mailowo na adres rejestracja@klinikaflebologii.pl. Uzyskanie pomocy technicznej jest możliwe w godzinach pracy Kliniki, wskazanych w Serwisie.

5.            Klinika nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub przerwy w świadczeniu usług, jeżeli zostały spowodowane działaniem lub zaniechaniem Pacjenta, osób trzecich, okolicznościami, których Klinika nie mogła przewidzieć oraz uniknąć, albo siłą wyższą.

 

§ 5.        ZASADY ŚWIADCZENIA USŁU

1.            Klinika świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich przepisach prawa.

2.            Usługi są świadczone zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, należytą starannością, najwyższą jakością i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami, a także z poszanowaniem praw Pacjenta.

3.            Usługi są świadczone przez Lekarzy lub personel administracyjny Kliniki.

4.            W czasie świadczenia usług i w związku z ich świadczeniem Pacjentom przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach, w tym w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wykaz praw pacjenta jest dostępny do wglądu w rejestracji Kliniki oraz na życzenie zostanie udostępniony Pacjentowi w formie wiadomości elektronicznej.

5.            Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wynikające z niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

 

§ 6.        ZAKRES USŁUG

1.            Pacjent za pośrednictwem Serwisu może zamówić receptę oraz umówić termin wizyty stacjonarnej w zakładzie leczniczym Kliniki.

2.            Za pośrednictwem Serwisu zamówić receptę może Pacjent, który posiada założoną w Klinice kartę pacjenta i któremu przypisano lekarza prowadzącego. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych przyjmowanych stale przez Pacjenta, których stosowanie wynika z dotychczasowej historii choroby. Klinika może odmówić wystawienia recepty, jeżeli zamówienie nie spełnia ww. wymogów.

3.            Zamówienie recepty następuje przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie w zakładce “Zamów receptę” i jego wysłanie do Kliniki, co następuje przez kliknięcie w link „Wyślij wiadomość”.

4.            Usługa zamówienia recepty jest świadczona przez Klinikę odpłatnie. Koszt ww. usługi to 60,00 zł za wygenerowanie jednej recepty. Płatność za usługę jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Kliniki wskazany w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Klinika każdorazowo, po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia, potwierdza numer rachunku, na który należy dokonać zapłaty, przez wysłanie wiadomości na wskazany przez Pacjenta adres e-mail (adres e-mail Pacjenta, na który zostanie wysłane potwierdzenie, to adres wskazany przez niego w karcie pacjenta stanowiącej część dokumentacji medycznej).

5.            Recepta zostanie wystawiona niezwłocznie po przesłaniu Klinice potwierdzenia zapłaty ceny. Potwierdzenie zapłaty należy wysłać na adres e-mail Kliniki: rejestracja@klinikaflebologii.pl.

6.            Recepta jest wystawiana elektronicznie i może być zrealizowana przez Pacjenta w aptece po podaniu numeru PESEL Pacjenta oraz kodu dostępu do recepty. Kod dostępu do recepty zostanie wysłany Pacjentowi SMS na wskazany przez niego numer telefonu (numer telefonu Pacjenta, na który zostanie wysłany kod, to numer telefonu wskazany przez niego w karcie pacjenta stanowiącej część dokumentacji medycznej).

7.            Za pośrednictwem Serwisu Pacjent może zarezerwować termin wizyty stacjonarnej w zakładzie leczniczym Kliniki. W tym celu Pacjent klika w widoczną na stronie głównej Serwisu zakładkę „Umów wizytę”.

8.            Pacjent rezerwuje wizytę wysyłając do Kliniki wiadomość na adres wskazany w Serwisie w zakładce „Umów wizytę”. W wiadomości, poza danymi identyfikacyjnymi Pacjenta, w szczególności jego numerem telefonu, Pacjent może wskazać preferowanego Lekarza, u którego chce odbyć wizytę oraz preferowany termin wizyty. Przed potwierdzeniem wizyty Klinika podejmie kontakt z Pacjentem w celu ustalenia lub potwierdzenia danych Lekarza, u którego wizyta ma się odbyć oraz jej terminu. Wizytę uważa się za potwierdzoną z chwilą przekazania Pacjentowi potwierdzenia przez Klinikę.

9.            Usługa rezerwacji wizyt jest świadczona bezpłatnie. W przypadku zrealizowania zarezerwowanej wizyty Pacjent jest zobowiązany uiścić cenę wizytę zgodnie z obowiązującym w Klinice cennikiem świadczeń zdrowotnych, którego elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

10.          Klinika może żądać od Pacjenta przedpłaty za wizytę. Wysokość oraz warunki dokonania przedpłaty określa regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, którego wyciąg jest dostępny w Serwisie w zakładce „Regulaminy”.

11.          Usługa rezerwacji wizyty jest świadczona w godzinach pracy Kliniki.

 

§ 7.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.            Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem wskazanych w Regulaminie usług jest Klinika.

2.            Klinika powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Klinikę. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są wskazane w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie w zakładce „Dane osobowe”.

3.            Klinika przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)            rezerwacji terminu wizyty stacjonarnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), co dotyczy danych identyfikacyjnych. Ww. dane są przechowywane przez okres od wysłania formularza rezerwacji do udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu wizyty stacjonarnej, a jeśli wizyta się nie odbędzie, przez okres do 30 dni od planowanego dnia wizyty;

b)           wystawienia recepty (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept), co dotyczy danych zwykłych (imię, nazwisko, PESEL) oraz danych wrażliwych (dane o stanie zdrowia, dane na temat zażywanych produktów leczniczych). Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat

c)            realizacji przysługujących Pacjentowi praw (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) oraz lit. h) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), co dotyczy informacji o stanie zdrowia oraz prowadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji medycznej. Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat.

4.            Klinika zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach

5.            Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).

6.            Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Kliniki, czyli osoby, z którymi Klinika współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług Klinika korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych lub płatniczych, a także inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Kliniki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Kliniki lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

7.            W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi lub podjęcia innej czynności. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8.            Pełny tekst klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych jest dostępny w Serwisie w zakładce „Dane osobowe”.

 

§ 8.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.            Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu lub usług świadczonych przez Klinikę za pośrednictwem Serwisu.

2.            Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres Kliniki lub drogą elektroniczną na adres rejestracja@klinikaflebologii.pl.

3.            Reklamacja powinna wskazywać dane kontaktowe Pacjenta, w szczególności imię, adres korespondencyjny lub e-mail, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, a także zarzuty oraz żądania Pacjenta. Reklamacja niezawierająca powyższych danych nie zostanie rozpatrzona.

4.            Klinika rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych wskazanych w ust. 3 powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie odpowiedniej do formy, w jakiej została złożona reklamacja.

 

§ 9.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.            Klinika może wprowadzać zmiany Regulaminu, a także wydawać nowe regulaminy lub zasady szczegółowo regulujące świadczenie usług. Zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie Serwisu i wchodzą w życie z datą jego opublikowania.

3.            Klinika jest uprawniona do wydawania dodatkowych regulaminów lub aktów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Klinika poinformuje o tym użytkowników w Serwisie.

4.            W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest prawo polskie.

5.            W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, RODO oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

6.            Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania lub korzystania z Serwisu należy kierować na następujący adres e-mail: rejestracja@klinikaflebologii.pl.

7.            Regulamin wchodzi w życie 2 listopada 2022 r.