Prawa do serwisu https://klinikaflebologii.pl („Serwis”) przysługują Klinice Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wpisanej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794 („Klinika”).

Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą być uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie, w szczególności poradę medyczną lub farmaceutyczną. W celu uzyskania takiej porady należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią reklamy działalności leczniczej, usług medycznych ani reklamy w rozumieniu art. 52 lub art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, a zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dotyczy to w szczególności opublikowanej w Serwisie tabeli opłat za świadczenia zdrowotne. W celu uzyskania oferty lub potwierdzenia opłaty za świadczenie zdrowotne należy skontaktować się z Kliniką osobiście lub na wskazany w Serwisie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Klinika składa wyraźne zastrzeżenie, że z uwagi na przedmiot oczekiwanego świadczenia zdrowotnego ustalenie jego ceny może wymagać uprzedniego odbycia konsultacji lub badania lekarskiego. Zawarcie umowy o świadczenie zdrowotne następuje w sposób wskazany w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego lub w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, których elektroniczne wersje są dostępne w Serwisie.

Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego (informacyjnego lub edukacyjnego), a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, wymaga zgody Kliniki.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Klinice lub podmiotom, z którymi Klinika zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

Zamieszczone w Serwisie informacje na temat pracowników, współpracowników, ekspertów lub partnerów Kliniki stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną i podlegają przepisom ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W odniesieniu do usług zdrowotnych świadczonych przez personel ochrony zdrowia Kliniki za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w celu oceny, utrzymania lub poprawy stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, nie stosuje się przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta), co w szczególności dotyczy prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Klinika ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika Serwisu.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące jego Użytkownika na strony internetowe, których Klinika nie jest administratorem. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

Klinika nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone do Serwisu przez jego Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Klinika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.