Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Klinika Flebologii w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, tel. 793 998 880.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Klinice Flebologii w Warszawie można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@klinikaflebologii.pl , we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia Kliniki oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Kliniki, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe  RODO  i obejmuje:

- monitoring wizyjny: wejścia do kliniki, ciągi komunikacyjne, tj. korytarze.

4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.   

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres dwóch tygodni.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do wniesieni- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

10) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Kliniki Flebologii w Warszawie. Na terenie Kliniki znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.