REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH
KLINIKA FLEBOLOGII SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin świadczenia usług telemedycznych określa warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie flebologii i angiologii drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://klinikaflebologii.pl.

Podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych jest Klinika Flebologii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, będąca podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Flebologii sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikaflebologii.pl należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, należy zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Flebologii sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego https://klinikaflebologii.pl. Korzystanie z ww. usług oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, w tym samopoczucia, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą placówką medyczną lub z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który jest dostępny pod numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
  1. „Klinika” – Klinika Flebologii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794;
  2. „Konto” – indywidualne i autoryzowane konto Pacjenta, chronione loginem i hasłem;
  3. „Lekarz” – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. „Pacjent” – osoba fizyczna pełnoletnia, która korzysta z Usług świadczonych przez Klinikę bez badania fizykalnego, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, na zasadach określonych w Regulaminie, albo osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie, w której imieniu z Usług korzysta przedstawiciel ustawowy;
  5. „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług telemedycznych;
  6. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://klinikaflebologii.pl, za którego pośrednictwem Klinika świadczy Usługi;
  8. „Usługi” lub każda z osobna „Usługa” – świadczenia zdrowotne, tj. działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, które są udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie wideokonsultacji, tj. przekazu audiowizualnego realizowanego za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Do Usług nie stosuje się przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta), co w szczególności dotyczy prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia końcowego, np. komputera, tabletu, smartfonu, rejestrującego i odbierającego obraz i dźwięk za pomocą kamery internetowej, głośnika albo słuchawek oraz mikrofonu, zapewniającego możliwość jednoczesnego przesyłania i odbierania informacji, z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft, Android lub IOS oraz przeglądarką internetową (np. Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari);
  2. dostępu do sieci Internet z minimalną prędkością łącza 2Mbps;
  3. adresu e-mail/aktywnego Konta, stosownie do przypadku.
 2. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu cyfrowego. 
 3. Za spełnienie wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada Pacjent. Klinika nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi z powodu niespełnienia przez Pacjenta ww. wymagań.
 4. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, które są niezbędne do skorzystania z Usługi, według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Pacjenta.

§ 3. ZAKRES USŁUG

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klinika umożliwia Pacjentowi korzystanie z Usług świadczonych przez Lekarzy Kliniki w formie wideokonsultacji, polegających w szczególności na orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia Pacjenta oraz wskazywaniu dalszego leczenia. Za pośrednictwem Serwisu Pacjent może otrzymać m.in. poradę medyczną, informację na temat przyjmowanych leków, interpretację wyników badań lub receptę. Decyzję o wydaniu recepty podejmuje Lekarz.
 2. Klinika zatrudnia odpowiednią liczbę Lekarzy z niezbędnymi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem, co gwarantuje należyte świadczenie Usług.
 3. Klinika posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

§ 4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 1. Pacjentom zabrania się wprowadzania do Serwisu treści bezprawnych. Treścią bezprawną jest w szczególności treść naruszająca przepisy prawa, dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Ponadto, treścią bezprawną jest treść o charakterze obraźliwym lub dyskryminującym, a także zakłócająca lub mogąca zakłócać działanie Serwisu.
 2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Pacjenta, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia. W przypadku powzięcia przez Klinikę uzasadnionego podejrzenia o bezprawnym charakterze wprowadzanych lub przechowywanych w Serwisie treści, które zostały tam wprowadzone przez Pacjenta, Klinika może uniemożliwić dostęp do tych treści oraz zablokować Pacjentowi dostęp do Serwisu, w tym jego Konto, po uprzednim powiadomieniu Pacjenta. Klinika nie ponosi odpowiedzialności względem Pacjenta za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa powyżej. 
 3. Jeżeli w trakcie połączenia z Pacjentem Lekarz stwierdzi, że Pacjent wprowadza do Serwisu treści obraźliwe, co może dotyczyć także komunikacji z Lekarzem, ma prawo niezwłocznie przerwać połączenie z Pacjentem, po uprzednim powiadomieniu Pacjenta. Klinika nie ponosi odpowiedzialności względem Pacjenta za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa powyżej, w szczególności nie jest zobowiązana do zwrotu Pacjentowi ceny Usługi, której świadczenie zostało przerwane z przyczyn wskazanych powyżej.

§ 5. FUNKCJONOWANIE SERWISU

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz zamieszczonych w nim treści przysługują Klinice lub podmiotom wskazanym przez Klinikę, z zastrzeżeniem treści wprowadzonych do Serwisu przez Pacjenta. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Klinikę w Serwisie, bez zgody Kliniki, jest zabronione i podlega odpowiedzialności przewidzianej w odpowiednich przepisach.
 2. Klinika może prowadzić prace konserwacyjne Serwisu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego. Klinika powiadomi Pacjentów z wyprzedzeniem o planowanych pracach konserwacyjnych Serwisu. Klinika dołoży starań, aby prace konserwacyjne Serwisu były wykonywane w czasie oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla Pacjentów.
 3. Klinika jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, zmian parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, o czym poinformuje Pacjentów poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
 4. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Serwisu, Pacjent może skontaktować się z Kliniką telefonicznie pod numerem +48 735 998 880 lub 22 417 10 00, albo mailowo na adres: rejestracja@klinikaflebologii.pl. Uzyskanie pomocy technicznej jest możliwe w godzinach pracy Kliniki, wskazanych w Serwisie.
 5. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub przerwy w świadczeniu Usług, jeżeli zostały spowodowane działaniem lub zaniechaniem Pacjenta, osób trzecich, okolicznościami, których Klinika nie mogła przewidzieć oraz uniknąć, albo siłą wyższą.
 6. W sytuacji problemów technicznych lub przerwania połączenia w trakcie wideokonsultacji, Pacjent powinien ponowić połączenie z Lekarzem.
 7. Jeżeli w trakcie wideokonsultacji pojawią się problemy techniczne z przekazem wideo, Pacjent w celu dokończenia Usługi, po uzyskaniu zgody Lekarza, może kontynuować wideokonsultację z wykorzystaniem przekazu dźwiękowego.

§ 6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Klinika świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich przepisach prawa.
 2. Usługi są świadczone zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, należytą starannością, najwyższą jakością i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami, a także z poszanowaniem praw Pacjenta.
 3. Usługi są świadczone przez Lekarzy.
 4. W czasie świadczenia Usług i w związku z ich świadczeniem Pacjentom przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach, w tym w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wykaz praw pacjenta jest dostępny do wglądu w rejestracji Kliniki oraz na życzenie zostanie udostępniony Pacjentowi w formie wiadomości elektronicznej.
 5. W trakcie świadczenia Usług, jeżeli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, Lekarz ma prawo zalecić Pacjentowi odbycie wizyty stacjonarnej, wezwanie pogotowia ratunkowego lub uzyskanie innej pomocy medycznej.
 6. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi wynikające z niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

§ 7. WIDEOKONSULTACJA

 1. Wideokonsultacja jest świadczona w terminie ustalonym z Pacjentem, po dokonaniu rejestracji i uregulowaniu ceny Usługi.
 2. Termin wideokonsultacji jest ustalany z Pacjentem indywidualnie, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz obowiązującego w Klinice harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Przed ustaleniem terminu wideokonsultacji Pacjent wybiera Lekarza, który ma udzielić konsultacji. W tym celu Pacjent klika w widoczną na stronie głównej Serwisu zakładkę „Konsultacje online” i kolejno „Umów wideokonsultację” znajdującą się pod imieniem i nazwiskiem Lekarza, który ma udzielić konsultacji. Następnie Pacjent wybiera datę i godzinę wideokonsultacji spośród dostępnych terminów, które są przypisane do danego Lekarza, co potwierdza klikając „Umów konsultację”.
 4. Po ustaleniu terminu wideokonsultacji Pacjent wypełnia wstępny formularz rezerwacji podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Pacjent akceptuje wstępny formularz rezerwacji klikając „Umów konsultację”.
 5. Usługa wideokonsultacji jest świadczona odpłatnie. Cena Usługi jest wskazywana we wstępnym formularzu rezerwacji. Dokonując zakupu wideokonsultacji Pacjent akceptuje cenę Usługi i zobowiązuje się do jej zapłaty.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi wideokonsultacji dochodzi po wypełnieniu przez Pacjenta formularza zamówienia i dokonaniu zapłaty ceny Usługi. Przed dokonaniem zapłaty ceny Usługi Pacjent jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia, o ile nie zostały oznaczone jako opcjonalne.
 7. Pacjent dokonuje zapłaty ceny Usługi za pośrednictwem systemu płatności online obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7792369887, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000347935, operatora platformy Przelewy24.
 8. Pacjent dokonuje zapłaty ceny Usługi z chwilą złożenia zamówienia. Zamówienie zostaje skutecznie złożone, a umowa o świadczenie Usługi wideokonsultacji zawarta, z chwilą dokonania przez Pacjenta zapłaty ceny Usługi.
 9. Zapłata ceny Usługi jest dokumentowana rachunkiem albo fakturą udostępnioną Pacjentowi w formie elektronicznej. Składając zamówienie Pacjent wyraża zgodę na otrzymanie rachunku albo faktury drogą elektroniczną.
 10. Do połączenia z Lekarzem dochodzi za pośrednictwem Serwisu. W przypadku trudności w nawiązaniu połączenia z Pacjentem, Lekarz lub inny pracownik Kliniki podejmie próbę kontaktu z Pacjentem poza Serwisem, w szczególności telefonicznie, celem potwierdzenia gotowości odbycia konsultacji i w miarę potrzeby poinstruuje Pacjenta w zakresie niezbędnych czynności.
 11. Przed rozpoczęciem wideokonsultacji Lekarz zweryfikuje tożsamość Pacjenta. Odmowa poddania się przez Pacjenta weryfikacji tożsamości, jak również niepowodzenie weryfikacji, skutkuje odmową wykonania Usługi. Lekarz może odmówić udzielenia konsultacji także w razie uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości Pacjenta. Klinika nie ponosi odpowiedzialności względem Pacjenta za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa powyżej, w szczególności nie jest zobowiązana do zwrotu Pacjentowi ceny Usługi niewykonanej z przyczyn wskazanych powyżej.
 12. Usługa wideokonsultacji jest świadczona przez okres do 30 minut. Pacjent może zakończyć połączenie z Lekarzem przed upływem ww. okresu, przy czym Klinika nie zwraca opłaty za niewykorzystaną przez Pacjenta część wideokonsultacji.
 13. Pacjent jest zobowiązany wykonywać polecenia Lekarza wydawane mu w czasie wideokonsultacji, które w ocenie Lekarza są niezbędne do należytego wykonania Usługi, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, dostarczyć Lekarzowi odpowiednią dokumentację medyczną dotyczącą przebytego lub prowadzonego leczenia.
 14. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie, Klinika może odmówić wykonania Usługi wideokonsultacji w przypadku, gdy:
  1. Pacjent odmówi zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego albo wyrażona zgoda nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa;
  2. Pacjent nie kwalifikuje się do udzielenia świadczenia zdrowotnego;
  3. Pacjent znajduje się w stanie uniemożliwiającym udzielenie świadczenia zdrowotnego, np. jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  4. Pacjent nie wykonał zaleceń Lekarza, np. nie wykonał lub nie przedstawił do wglądu w terminie odpowiednich badań;
  5. Pacjent nie zapłacił za Usługę;
  6. z innych przyczyn udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe.
 15. Jeżeli niewykonanie Usługi nastąpi z przyczyn, za które Pacjent ponosi odpowiedzialność, Klinika nie jest zobowiązana do zwrotu Pacjentowi ceny Usługi.
 16. Klinika prowadzi dokumentację medyczną potwierdzającą udzielanie świadczeń zdrowotnych składających się na przedmiot Usługi. Dokumentacja jest prowadzona w wersji elektronicznej. W skład ww. dokumentacji może wchodzić zapis audio z udzielonej wideokonsultacji, pod warunkiem, że jest rejestrowana, o czym Pacjent zostanie każdorazowo poinformowany w przepisanej prawem formie. Dokumentacja podlega rygorom określonym w przepisach odrębnych.
 17. O ile przepis szczególny nie upoważnia Kliniki do krótszego przechowywania dokumentacji medycznej z Usługi, Klinika przechowuje i udostępnia tę dokumentację na zasadach i w zakresie wskazanych w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, którego elektroniczna wersja (wyciąg) jest dostępna w Serwisie. Udostępnienie dokumentacji medycznej z Usługi następuje na wniosek Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez Pacjenta. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście w siedzibie Kliniki, listownie na adres Kliniki, w formie wiadomości elektronicznej (rejestracja@klinikaflebologii.pl) lub telefonicznie (+48 735 998 880 lub 22 417 10 00), w szczególności przy użyciu formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, którego elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie. W przypadku złożenia wniosku w formie innej niż osobiście w siedzibie Kliniki, Klinika dokona telefonicznej lub elektronicznej weryfikacji tożsamości wnioskodawcy oraz jego legitymacji do złożenia lub otrzymania dokumentacji medycznej.
 18. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi w ustalonym z Pacjentem terminie z przyczyn dotyczących Kliniki, Klinika niezwłocznie skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie w celu ustalenia nowego, dogodnego terminu wykonania Usługi.
 19. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych, które zostały podane przez Pacjenta.
 20. Klinika nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności nie jest zobowiązana do zwrotu ceny Usługi w przypadku, gdy podczas rezerwacji terminu wideokonsultacji albo podczas wideokonsultacji Pacjent poda nieprawdziwe lub niepełne informacje, które uniemożliwią nawiązanie połączenia z Pacjentem albo będą mieć wpływ na przebieg konsultacji.

§ 8. USŁUGI DODATKOWE

 1. Poza Usługami, Pacjent za pośrednictwem Serwisu może zamówić receptę oraz umówić termin wizyty stacjonarnej w zakładzie leczniczym Kliniki.
 2. Za pośrednictwem Serwisu zamówić receptę może Pacjent, który posiada założoną w Klinice kartę pacjenta i któremu przypisano lekarza prowadzącego. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych przyjmowanych stale przez Pacjenta, których stosowanie wynika z dotychczasowej historii choroby. Klinika może odmówić wystawienia recepty, jeżeli zamówienie nie spełnia ww. wymogów.
 3. Recepta zostanie przygotowana w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Recepta jest wydawana w formie papierowej w rejestracji Kliniki. Receptę może odebrać Pacjent lub osoba upoważniona przez Pacjenta do wglądu w dokumentację medyczną (zgodnie z wypełnioną kartą pacjenta).
 5. Usługa zamówienia recepty jest świadczona przez Klinikę odpłatnie. Koszt ww. usługi to 50,00 zł za wygenerowanie jednej recepty. Płatność za usługę jest dokonywana w rejestracji Kliniki podczas odbioru recepty.
 6. Za pośrednictwem Serwisu Pacjent może zarezerwować termin wizyty stacjonarnej w zakładzie leczniczym Kliniki. W tym celu Pacjent klika w widoczną na stronie głównej Serwisu zakładkę „Umów wizytę”.
 7. Do rezerwacji wizyty stacjonarnej niezbędne jest utworzenie Konta, do czego dochodzi poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego w Serwisie. Pacjent aktywuje Konto klikając w link aktywacyjny.
 8. Pacjent rezerwuje wizytę wybierając Lekarza, u którego chce odbyć wizytę oraz preferowany termin wizyty spośród terminów dostępnych, określonych przez Klinikę. Zarezerwowaną wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej do godziny 10:00 na 2 dni robocze przed zarezerwowanym terminem wizyty. W przypadku nieodwołania wizyty w ww. terminie, Pacjent na żądanie Kliniki ureguluje cenę wizyty.
 9. Przed planowaną wizytą Klinika podejmie próbę telefonicznego kontaktu z Pacjentem w celu potwierdzenia wizyty. Jeżeli próba kontaktu telefonicznego zakończy się niepowodzeniem Pacjent, na wskazany w formularzu numer telefonu, otrzyma wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie albo odwołanie wizyty w terminie wyznaczonym przez Klinikę. W razie niepotwierdzenia wizyty w terminie, wizyta może zostać odwołana przez Klinikę z przyczyn leżących po stronie Pacjenta.
 10. Usługa rezerwacji wizyt jest świadczona bezpłatnie. W przypadku zrealizowania zarezerwowanej wizyty Pacjent jest zobowiązany uiścić cenę wizytę zgodnie z obowiązującym w Klinice cennikiem świadczeń zdrowotnych, którego elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.
 11. Klinika może żądać od Pacjenta przedpłaty za wizytę. Wysokość oraz warunki dokonania przedpłaty określa regulamin rezerwacji wizyt oraz polityka finansowa Kliniki, których elektroniczna wersje są dostępne w Serwisie w zakładkach „Regulamin rezerwacji wizyt” oraz „Warunki płatności”.
 12. Usługa rezerwacji wizyty jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 13. Użytkownik może usunąć Konto w każdym czasie i bez podania przyczyny.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem wskazanych w Regulaminie usług jest Klinika.
 2. Klinika powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Klinikę. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: iod@klinikaflebologii.pl.
 3. Klinika przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. rezerwacji terminu wideokonsultacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), co dotyczy danych podanych w formularzu rezerwacji (dane identyfikacyjne). Ww. dane są przechowywane przez Klinikę przez okres od wysłania formularza rezerwacji do udzielenia Usługi, a jeśli do udzielenia Usługi nie dojdzie, przez okres do 30 dni od planowanego dnia udzielenia Usługi;
  2. zawarcia i wykonania umowy o udzielenie Usługi wideokonsultacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), co dotyczy danych zwykłych (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, oznaczenie płci, rodzaj, seria oraz numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane, w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania osób najbliższych, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego) oraz danych wrażliwych (dane o stanie zdrowia, dane genetyczne; Klinika może także przetwarzać dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, ujawniające przekonania religijne, dotyczące miejsca pracy czy dane o stanie rodzinnym). Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat;
  3. rezerwacji terminu wizyty stacjonarnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), co dotyczy danych podanych w formularzu rezerwacji (dane identyfikacyjne). Ww. dane są przechowywane przez okres od wysłania formularza rezerwacji do udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu wizyty stacjonarnej, a jeśli wizyta się nie odbędzie, przez okres do 30 dni od planowanego dnia wizyty;
  4. wystawienia recepty (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept), co dotyczy danych zwykłych (imię, nazwisko, PESEL) oraz danych wrażliwych (dane o stanie zdrowia, dane na temat zażywanych produktów leczniczych). Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat;
  5. realizacji przysługujących Pacjentowi praw (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) oraz lit. h) RODO w zw. z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), co dotyczy informacji o stanie zdrowia oraz prowadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji medycznej. Ww. dane są przechowywane przez termin archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat.
 4. Klinika zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).
 6. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Kliniki, czyli osoby, z którymi Klinika współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, w szczególności podczas udzielania Usług, zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzysta Klinika przy przetwarzaniu danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych lub płatniczych, w tym PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, KRS: 0000347935, której zostaną przekazane dane w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, a także inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Kliniki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Kliniki lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi lub podjęcia innej czynności. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pełny tekst niniejszej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych jest dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka RODO”.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu lub usług świadczonych przez Klinikę za pośrednictwem Serwisu. 
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres Kliniki lub drogą elektroniczną na adres: rejestracja@klinikaflebologii.pl.
 3. Reklamacja powinna wskazywać dane kontaktowe Pacjenta, w szczególności imię, adres korespondencyjny lub e-mail, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, a także zarzuty oraz żądania Pacjenta. Reklamacja niezawierająca powyższych danych nie zostanie rozpatrzona.
 4. Klinika rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych wskazanych w ust. 3 powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie odpowiedniej do formy, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Klinika może wprowadzać zmiany Regulaminu, a także wydawać nowe regulaminy lub zasady szczegółowo regulujące świadczenie Usług. Zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie Serwisu i wchodzą w życie z datą jego opublikowania.
 3. Klinika jest uprawniona do wydawania dodatkowych regulaminów lub aktów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Klinika poinformuje o tym użytkowników w Serwisie.
 4. W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest prawo polskie. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 6. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania lub korzystania z Serwisu należy kierować na następujący adres e-mail: rejestracja@klinikaflebologii.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie 14 września 2020 r.