Właścicielem serwisu https://klinikaflebologii.pl jest Klinika Flebologii Sp. z o.o., spółka handlowa prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Klinika”).

Serwis https://klinikaflebologii.pl wykorzystuje pliki cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje w postaci danych informatycznych, które strona internetowa zapisuje w pamięci urządzenia użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies monitorują aktywność użytkownika na stronie internetowej.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe i stałe.

Tymczasowe pliki cookies są przechowywane w pamięci Pana/Pani urządzenia (komputera, smartfonu lub innego urządzenia, za pomocą którego łączy się Pan/Pani z Internetem) do czasu opuszczenia naszej strony i służą głównie utrzymaniu sesji, zapewniają prawidłowe działanie niektórych aplikacji oraz wyświetlanie zawartości strony.

Stałe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Pana/Pani preferencji i są przechowywane w pamięci Pana/Pani urządzenia przez określony czas albo do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies strony trzeciej

Nasz serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).

Google Analytics używa plików cookies umieszczanych na Pana/Pani komputerze (smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego następuje połączenie z Internetem), aby pomóc przeanalizować sposób korzystania z naszego serwisu przez jego użytkowników, stale ulepszać go i dostosowywać do potrzeb użytkowników.

Podczas korzystania z naszego serwisu są zbierane i rejestrowane następujące dane:

·         wyświetlenia strony;

·         zachowanie podczas użytkowania (czas użytkowania, kliknięcia, prędkość przewijania, itp.);

·         przybliżone dane o lokalizacji;

·         z jakiej strony rozpoczęto Pana/Pani wizytę w naszym serwisie;

·         informacje o używanej przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, dostawcy Internetu;

·         adres IP w formie skróconej (brak możliwości jednoznacznej identyfikacji).

Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej, która używa tych plików, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. USA nie posiadają takiego samego poziomu ochrony danych jak obowiązujący w Unii Europejskiej. Google Analytics umożliwia jednak animizację IP, co oznacza, że Google zmniejszy wcześniej Pana/Pani adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z serwisu oraz pomiaru interakcji użytkownika ze stroną internetową. Adres IP przesłany przez Pana/Pani przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi używanymi w ramach usług świadczonych przez Google.

Może Pan/Pani uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania z naszego serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu mogą nie działać poprawnie.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdzie Pan/Pani na stronie https://marketingplatform.google.com/about/ analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Zebrane dane dotyczące użytkowników są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies na Pana/Pani urządzeniu. Może Pan/Pani samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies, w tym całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

·         Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

·         Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

·         Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

·         Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

·         Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu mogą nie działać poprawnie.

English

The owner of the website https://klinikaflebologii.pl is Klinika Flebologii Sp. z o.o., a limited liability company duly organized and existing under the laws of Poland, with its principal office located at 5 Wawelska St., 02-034 Warsaw, Poland, tax identification No. (NIP): 7010498962, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under company registration No.: KRS 0000568625 (the "Clinic").

The website https://klinikaflebologii.pl uses cookies.

What are cookies?

Cookies are text files with small pieces of IT data sent to your browser from websites you visit. These files track and monitor the sites you visit and items you click on these pages.

We use two types of cookies: session and persistent.

Session cookies are stored in your device's memory (memory of the computer, smartphone, or another device used to connect to the Internet) until you leave the website. Such cookies allow us to maintain the session, ensure the proper functioning of some applications, and display the website.

Persistent cookies are used to adapt the website to your preferences and are stored in your device's memory for a specified period or until they are deleted.

Third-party cookies

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google").

Google Analytics uses cookies stored on your computer (smartphone or other device used to connect to the Internet) to help us analyze how the website is used and consequently, constantly improve it and adapt it to users' needs.

When using our website, the following data is collected and recorded:

·         page views;

·         user's behavior (usage time, clicks, scrolling speed, etc.);

·         approximate location data;

·         information on the website from which you started to visit our website;

·         information about the browser, the end device, and the Internet provider;

·         IP address in shortened form (no possibility of unambiguous identification).

The information generated by cookies is usually transferred to a Google server located in the US and stored there. The US does not have the same level of data protection as European Union. However, Google Analytics provides IP anonymization, meaning that Google will first reduce your IP address in the Member States of the European Union or other countries that are parties to the EEA Agreement. Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to the Google server in the US and shortened there. Collected information is used to evaluate the manner of the use of the website or to measure user interaction with the website. The IP address sent by your browser as part of Google Analytics is not combined with any other data used as part of the services provided by Google.

You can prevent Google from collecting the data generated by cookies and relating to the use of our website (including your IP address) and from processing this data by Google by using the browser plug-in available at the following link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

The opt-out of cookies prevents future data collection when visiting our website.

For more information on the terms of use and data protection, see https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, or https://policies.google.com/?hl=en.

The collected user data is automatically deleted after 14 months.

How to disable cookies in browsers?

Web browsers allow cookies to be placed on your device by default. You can determine the conditions for storing or accessing cookies, including entirely disabling cookies in your browser settings:

·         Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

·         Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac

·         Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

·         Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox

·         Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

If cookies are restricted or disabled, some functions of our website may not work correctly.