Polski

Prawa do serwisu https://klinikaflebologii.pl („Serwis”) przysługują Klinice Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962 oraz REGON: 362159728, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625, wpisanej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000179794 („Klinika”).

Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą być uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie, w szczególności poradę medyczną lub farmaceutyczną. W celu uzyskania takiej porady należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią reklamy działalności leczniczej, usług medycznych ani reklamy w rozumieniu art. 52 lub art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, a zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dotyczy to w szczególności opublikowanej w Serwisie tabeli opłat za świadczenia zdrowotne. W celu uzyskania oferty lub potwierdzenia opłaty za świadczenie zdrowotne należy skontaktować się z Kliniką osobiście lub na wskazany w Serwisie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Klinika składa wyraźne zastrzeżenie, że z uwagi na przedmiot oczekiwanego świadczenia zdrowotnego ustalenie jego ceny może wymagać uprzedniego odbycia konsultacji lub badania lekarskiego. Zawarcie umowy o świadczenie zdrowotne następuje w sposób wskazany w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego lub w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, których elektroniczne wersje są dostępne w Serwisie.

Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego (informacyjnego lub edukacyjnego), a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, wymaga zgody Kliniki.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Klinice lub podmiotom, z którymi Klinika zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

Zamieszczone w Serwisie informacje na temat pracowników, współpracowników, ekspertów lub partnerów Kliniki stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną i podlegają przepisom ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W odniesieniu do usług zdrowotnych świadczonych przez personel ochrony zdrowia Kliniki za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w celu oceny, utrzymania lub poprawy stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, nie stosuje się przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta), co w szczególności dotyczy prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Klinika ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika Serwisu.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące jego Użytkownika na strony internetowe, których Klinika nie jest administratorem. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

Klinika nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone do Serwisu przez jego Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Klinika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

English

The website https://klinikaflebologii.pl (the "Website") is owned and managed by Klinika Flebologii Sp. z o.o. (Ltd.), a company duly organized and existing under the laws of Poland, with its principal place of business located at 5 Wawelska St., 02-034 Warsaw, Poland, tax identification number (VAT EU): PL7010498962, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under company registration No.: KRS 0000568625, entered into the Register of Healthcare Entities kept by the Voivode of Masovia (W-14) under the number: 000000179794 (the "Clinic").

The information provided on the Website is for informational and educational purposes only and shall not be considered advice on any matter, particularly medical or pharmaceutical. For such advice, please seek the assistance of a doctor or pharmacist.

The information provided on the Website does not constitute an advertisement of medical activities, healthcare services, or advertising within the meaning of Article 52 or Article 94a of the Act of September 6, 2001, Pharmaceutical Law.

The information provided on the Website does not constitute an offer but only a solicitation of an offer within the meaning of Article 71 of the Civil Code as of April 23, 1964. It concerns, in particular, the price list of healthcare services published on the Website. For an offer or confirmation of the price, you should contact the Clinic personally, by phone or e-mail. You can find the contact details on the Website. The Clinic declares that, due to the subject of the healthcare service, the determination of its price may require a prior consultation or medical examination. The agreement for a healthcare service is concluded in a way specified in the organizational regulation of the healthcare entity or the terms and conditions of electronic services available on the Website.

Information published on the Service may be used only for non-commercial private use (informational or educational). Any other type of use, e.g., for promotional, marketing, or advertising purposes, requires separate consent of the Clinic.

The content of the Website, including rights to publications, trademarks, descriptions, texts, graphics, charts, photos, or videos, is vested in the Clinic or entities bound with the Clinic with relevant agreements and are protected under the Act of February 4, 1994, on Copyright and Related Rights or the Act of June 30, 2000, Industrial Property Law. Downloading or printing this content is permitted only under the conditions specified in the provisions of applicable law.

Information about employees, collaborators, experts, or partners of the Clinic published on the Website, constitutes their rights within the meaning of Article 23 of the Civil Code and is subject to legal protection.

The services provided through the Website are considered services provided by electronic means and are subject to the provisions of the Act of July 18, 2002, on electronic provision of services. The provisions of the Act of May 30, 2014, on Consumer Rights (legal basis: Article 3 (1) (7) of the Act of May 30, 2014, on Consumer Rights) do not apply to the healthcare services provided by the Clinic's health professionals through ICT or communication systems to assess, maintain or improve health conditions, including prescribing, administrating, and providing medicinal products and medical devices.

The Clinic reserves the right to decide on the content of the Website, make changes in the content or technical parameters of the Website, temporarily or permanently limit the availability of the Website, or withdraw the Website without prior notice to its User.

The Website may contain links and references to different websites belonging to and managed by other entities. The Clinic is not responsible for the content of the websites of other entities and their proper functioning.

The Clinic is not liable for content introduced to the Website by its Users and any damage resulting from the publication of such content.

The Clinic is the controller of personal data processed in connection with the use of the Website. For more information about the processing of personal data, please see the privacy policy available on the Website.