UPRAWNIENIA OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przyznają osobie, której dane osobowe są przetwarzane, szereg uprawnień związanych z ich przetwarzaniem.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą uprawnień, które przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Klinikę Flebologii sp. z o.o. („Administrator”), w tym co do sposobu i warunków ich realizacji. Przepisy prawa, w tym RODO, mogą przewidywać także inne warunki, które muszą zostać spełnione, aby realizacja danego uprawnienia była możliwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Pana/Pani uprawnień w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych i sposobu ich realizacji zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

1.            listownie na adres: Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, z dopiskiem „IOD”;

2.            za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@klinikaflebologii.pl;

3.            telefonicznie na numer: (+48) 535 443 338.

 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pan/Pani prawo uzyskać od nas informację stanowiącą potwierdzenie, czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Jeśli Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane, może Pan/Pani uzyskać dostęp do tych danych oraz informację o zasadach ich przetwarzania. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zostanie Panu/Pani przekazana prostym, zrozumiałym językiem oraz będzie określać m.in. cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane czy planowany okres przechowywania danych.

Na Pana/Pani żądanie przekażemy Panu/Pani kopię danych osobowych, które przetwarzamy. Realizacja uprawnienia do uzyskania kopii danych osobowych nie może prowadzić do naruszenia uprawnień innych podmiotów.

 

PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIENIA) DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie nieprawidłowych danych osobowych może naruszyć Pana/Pani interes. Dlatego, jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, może Pan/Pani żądać ich sprostowania. Jeżeli żądanie jest zasadne, jesteśmy zobowiązani dokonać niezwłocznej korekty danych.

W przypadku sprostowania danych osobowych poinformujemy o tym każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały przez nas ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

PRAWO DO UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów, przetwarzane przez nas dane osobowe były kompletne. Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe są niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać od nas ich uzupełnienia.

W przypadku uzupełnienia danych osobowych poinformujemy o tym każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały przez nas ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Na Pana/Pani żądanie jesteśmy zobowiązani bez zbędnej zwłoki usunąć Pana/Pani dane osobowe, jeżeli:

1.            dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane;

2.            została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy ich przetwarzania;

3.            wniesiono skuteczny i uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania;

4.            dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5.            usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu wywiązania się z nałożonego na nas obowiązku prawnego;

6.            dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

W przypadkach określonych w RODO możemy odmówić usunięcia Pana/Pani danych osobowych mimo otrzymania stosownego żądania. W szczególności możemy odmówić usunięcia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

1.            wywiązania się z nałożonego na nas obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, co dotyczy m.in. obowiązku prawnego w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej;

2.            ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku usunięcia danych osobowych poinformujemy o tym każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały przez nas ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone na Pani/Pana żądanie, gdy:

1.            kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

2.            przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając ograniczenia ich wykorzystania;

3.            nie potrzebujemy już Pana/Pani danych osobowych, ale są one niezbędne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4.            został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy sprzeciw jest skuteczny.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:

1.            za Pana/Pani zgodą;

2.            w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub ochrony praw innego podmiotu;

3.            z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

nie dotyczy to przechowywania danych osobowych.

 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas dane osobowe, które zostały nam przez Pana/Panią dostarczone, oraz przesłać je innemu administratorowi. Dane osobowe zostaną Panu/Pani przekazane w powszechnie używanym formacie umożliwiającym ich odczytanie przez komputer. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani wtedy, gdy przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pana/Pani zgody lub zawartej z nami umowy.

Na Pana/Pani prośbę Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Pana/Pani danych osobowych, chyba, że mamy ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Skutkiem wniesienia takiego sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do tych celów.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, może Pan/Pani wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga może zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej.

Skargę należy wnieść na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji na temat zasad wnoszenia tej skargi znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

 

PRAWO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Pana/Pani zgody, może Pan/Pani w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem.

 

PRAWO DO INFORMACJI O NARUSZENIU

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pana/Pani praw lub wolności, zawiadomimy Pana/Panią o takim naruszeniu.