W Klinice Flebologii dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Aby zapewnić przejrzystość i rzetelność przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego serwisu https://klinikaflebologii.pl/.

 

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy:

1.            listownie na adres: Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska;

2.            za pomocą poczty elektronicznej na adres: rejestracja@klinikaflebologii.pl;

3.            telefonicznie na numery: (+48) 735 998 880 lub (+48) 22 417 10 00.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Alicja Woźniak.

Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:

1.            listownie na adres: Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, z dopiskiem „IOD”;

2.            za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@klinikaflebologii.pl;

3.            telefonicznie na numer: (+48) 535 443 338.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

1.            umożliwienia Panu/Pani korzystania z formularza zamówienia recepty, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), a w zakresie danych wrażliwych, także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 9 ust. 3 RODO). Na tej podstawie możemy przetwarzać Pana/Pani imię i nazwisko, numer PESEL, a także dane dotyczące zdrowia w zakresie przyjmowanych produktów leczniczych; ww. dane będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat;

2.            prowadzenia z Panem/Panią korespondencji, w tym przez formularz kontaktowy, archiwizowania korespondencji oraz rozpatrywania skarg, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Na tej podstawie możemy przetwarzać Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz inne dane osobowe wskazane w kierowanej do nas korespondencji, które będziemy przetwarzać do czasu ustania potrzeby kontaktu z Panem/Panią, nie dłużej niż przez 3 miesiące od czasu ustania tego kontaktu;

3.            rekrutacji do pracy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Na tej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane w zakresie, w jakim obejmują imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pozostałe dane zawarte w zgłoszeniu przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Za Pana/Pani zgodą ww. dane przetwarzamy także do celów przyszłych rekrutacji. Wskazane dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także do celów przyszłych rekrutacji, do czasu odwołania zgody.

We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu lub na innej podstawie, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH I PROFILOWANIE

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym RODO.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

1.            nasi pracownicy i współpracownicy, czyli osoby, z którymi współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych;

2.            podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3.            instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie ich przetwarzania, które mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Ww. kraje mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazanie tych danych nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego przez RODO. W konsekwencji, Pana/Pani dane mogą być przekazane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Listę państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą zapewnienie odpowiedniej ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.

Jeżeli w stosunku do kraju trzeciego nie wydano ww. decyzji, dane osobowe mogą być przekazane do tego państwa wyłącznie na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. W razie braku odpowiednich zabezpieczeń w kraju, do którego dane mają być przekazane, przekazanie danych nastąpi na podstawie Pana/Pani zgody. Przed wyrażeniem zgody poinformujemy Pana/Panią o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1.            dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;

2.            wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3.            wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi dotyczącej naszego działania, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;

4.            w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Pana/Pani zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).

Ww. uprawnienia przysługują Panu/Pani w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym RODO. Przepisy prawa, w tym RODO, mogą przewidywać warunki, które muszą zostać spełnione, aby realizacja danego uprawnienia była możliwa.

Nie ma Pan/Pani obowiązku podawać nam swoich danych osobowych. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku odmowy ich podania możemy nie być w stanie świadczyć na Pana/Pani rzecz określonych usług.

Więcej informacji na temat praw, które przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych znajduje się w Wykazie Praw opublikowanym na stronie internetowej Administratora w zakładce Dane osobowe.

 

POLITYKA COOKIES

Poza danymi osobowymi w trakcie korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać tzw. pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies, której elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej Administratora.