KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1.            administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a)            listownie na adres: Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, Polska;

b)           za pomocą poczty elektronicznej na adres: rejestracja@klinikaflebologii.pl;

c)            telefonicznie na numery: (+48) 735 998 880 lub (+48) 22 417 10 00;

2.            Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:

a)            listownie na adres: Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, z dopiskiem „IOD”;

b)           za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@klinikaflebologii.pl;

c)            telefonicznie na numer: (+48) 535 443 338;

3.            Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca zdarzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników Administratora i innych osób przebywających na obszarze monitorowanym, a także zwiększenia ochrony znajdującego się tam mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą̨, wymagające ochrony danych osobowych);

4.            monitoringiem wizyjnym są objęte wejścia do i wyjścia z zakładu leczniczego Administratora, ciągi komunikacyjne, a także rejestracja oraz poczekalnia. Na terenie zakładu leczniczego Administratora znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany;

5.            dane osobowe są rejestrowane przez kamery monitoringu, które nagrywają obraz w sposób ciągły. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych;

6.            dane osobowe z monitoringu są przechowywane przez okres 3 miesięcy;

7.            Administrator zabezpiecza i udostępnia dane osobowe wyłącznie odpowiednim organom, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. policji, prokuraturze czy sądowi. Poza tymi podmiotami, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych innym odbiorcom;

8.            Administrator zachowuje Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

9.            Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej;

10.          Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

11.          zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym tam zakresie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz otrzymania kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem). Osoba, której dane dotyczą, jest także uprawniona do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Więcej informacji na temat praw, które przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, znajduje się w wykazie praw opublikowanym na stronie internetowej Administratora w zakładce Dane osobowe;

12.          podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie zakładu leczniczego Administratora.